';

Model-View-ViewModel to kolejny – po Model-View-Presenter – wzorzec architektoniczny, który jest chętnie wykorzystywany podczas tworzenia aplikacji dla Androida. Zakłada on, że architektura aplikacji składa się z trzech komponentów:
1. View – komponent ten odpowiedzialny jest za interakcję z użytkownikiem. Prezentuje dane, jak i obsługuje dane wejściowych poprzez tzw. Data Binding (to zagadnienie omówię poniżej).
2. ViewModel – podobnie jak Controller czy Presenter znane z architektur MVC i MVP, jest to abstrakcja właściwości i funkcji widoku. ViewModel automatyzuje przepływ danych pomiędzy nim samym a widokiem, a także nie tworzy zależności do obiektu widoku.
3. Model – Funkcje i dane aplikacji przedstawiające domenę.

Zaimplementujmy prostą aplikację dla systemu Android, by lepiej zrozumieć ten wzorzec i jego zalety.

Zacząć musimy od prostego widoku.
Stwórzmy okienko zawierające pole edytowalne (dane wejściowe) oraz pole tekstowe wyświetlające wynik procesu (prezentację danych).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <EditText
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

  <TextView
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/editText"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

… a następnie jego Activity.

class MainActivity : AppCompatActivity()
{
 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?)
 {
  super.onCreate(savedInstanceState)

  editText.addTextChangedListener(object : TextWatcher {
   override fun afterTextChanged(p0: Editable?) { }
   override fun beforeTextChanged(p0: CharSequence?, p1: Int, p2: Int, p3: Int) { }
   override fun onTextChanged(p0: CharSequence?, p1: Int, p2: Int, p3: Int)  
   { }
  })
 }
}

Naszym celem jest obsłużenie tekstu wejściowego z pola editText, przekierowanie go poprzez ViewModel do Modelu, a następnie jego przeprocesowanie i zwrócenie wyniku z powrotem do widoku.
Jak możemy to osiągnąć?

Zacznijmy od utworzenia klasy obserwowalnego ViewModelu, który przydatny nam będzie w Data Bindingu.

import androidx.databinding.Observable
import androidx.databinding.PropertyChangeRegistry
import androidx.lifecycle.ViewModel

open class ObservableViewModel : ViewModel(), Observable
{
  private val callbacks = PropertyChangeRegistry()

  override fun removeOnPropertyChangedCallback(callback: Observable.OnPropertyChangedCallback?) {
    callbacks.add(callback)
  }

  override fun addOnPropertyChangedCallback(callback: Observable.OnPropertyChangedCallback?) {
    callbacks.remove(callback)
  }

  fun notifyChange() = callbacks.notifyCallbacks(this, 0, null)
}

Teraz utworzyć możemy klasę ViewModel dla procesora tekstu:

class ProcessorViewModel : ObservableViewModel(), KoinComponent
{
  private val model: SomeModel by inject()

  val result = ObservableField<String>()

  fun process(text: String) {
    result.set(model.process(text))
    notifyChange()
  }
}

Zapewne powyższy kawałek kodu nie jest w pełni jasny, śpieszę zatem z wyjaśnieniami.
Klasa ProcessorViewModel implementuje interfejs KoinComponent. Koin jest niezwykle praktycznym frameworkiem Dependency Injection dla Kotlina, i choć nie jest istotny w kontekście wzorca MVVM, warto się z nim zaprzyjaźnić.
Opisywany ViewModel oferuje zaledwie jedną funkcję – process(), której zadaniem jest zlecenie modelowi przeprocesowanie tekstu, oraz przypisanie wyniku do obserwowalnego polu result typu ObservableField<String>. W tym właśnie momencie dochodzimy wreszcie do Data Bindingu…

Data Binding pozwala powiązać komponenty UI ze źródłowymi danymi, w sposób deklaratywny, a nie imperatywny. W naszym przypadku oznacza to powiązanie wartość result bezpośrednio z TextView. Każda zmiana result automatycznie powodowałaby widoczne dla użytkownika zmiany w UI. Jak tego dokonać?

Zacząć musimy od konfiguracji naszego projektu w pliku build.gradle.

android {
...
 dataBinding {
  enabled true
 }
}

Gdy dataBinding jest już włączony, przejdźmy do Activity, gdzie utworzymy instancję klasy ProcessorViewModel.

private val viewModel by lazy {
  ViewModelProviders.of(this)[ProcessorViewModel::class.java]
}

Następnie, powiążemy pole viewModel.result z TextView w UI. W pliku activity_main.xml czekają nas większe zmiany. Po pierwsze, by data binding działał poprawnie, cały dotychczasowy layout musi zostać opakowany klasą <layout>. Po drugie, utworzyć musimy instancję klasy ProcessorViewModel, która widoczna będzie w pliku XML i połączona będzie z analogiczną instancją utworzoną w Kotlinie. Następnie powiążemy ją z TextView za pomocą dedykowanej ku temu składni.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<data>
 <variable name="viewmodel" type="pl.ptprogramming.example_project.viewModels.ProcessorViewModel" />
</data>

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <EditText
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

  <TextView
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/editText"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:text="@{viewmodel.result}"/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</layout>

Data binding zadziała, gdy poprawnie powiążemy interesujące nas dane.

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  val binding: ActivityMainBinding = DataBindingUtil.setContentView(this, R.layout.activity_main)
  binding.viewmodel = viewModel
  binding.lifecycleOwner = this
  
  editText.addTextChangedListener(object : TextWatcher {
   override fun afterTextChanged(p0: Editable?) { }
   override fun beforeTextChanged(p0: CharSequence?, p1: Int, p2: Int, p3: Int) { }
   override fun onTextChanged(p0: CharSequence?, p1: Int, p2: Int, p3: Int)  
   {
     p0?.let { viewModel.process(p0.toString()) }
   }
  })

To wszystko! Wspólnymi siłami stworzyliśmy bardzo prostą implementację architektury Model-View-ViewModel dla Androida, w Kotlinie.

MVVM podobny jest do innych wzorców architektonicznych, np. do MVP, lecz szczyci się zaletami, które wyróżniają go na tle konkurencji.

 • Rozdziela logikę biznesową od interfejsu użytkownika i umożliwia w łatwy, deklaratywny sposób łączyć źródła danych z komponentami UI.
 • Nie tworzy zależności pomiędzy ViewModel a View.
 • Umożliwia powiązanie jednego widoku z wieloma ViewModelami, co sprzyja realizacji zasadzy pojedynczej odpowiedzialności (ang. Single Responsibility). Wystarczy w analogiczny sposób dodać kolejny ViewModel do Activity!
Recommend
Share
Tagged in
Leave a reply